ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 101-110 of 660 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
246งด. 2090/58ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 128400.0022-09-2015เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
378งด. 900/60ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 8 เครื่อง176000.0009-08-2017เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
340งด. 43/2560ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างซ่อมบำรุงเครื่องทำน้ำเย็น แคเรียร์ จำนวน ๓ เครื่อง635600.0005-05-2017เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
167งด. ๑๕๖๗/๕๘ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ คณะมนุษยศาตร์ (เพิ่มเติม)398430.9620-01-2015เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
150งด.๑๕๖๕/๕๘ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารโรงพลศึกษา (ยิมเนเซียม 2)125509.4708-07-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
248งด. 86/2559ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก จำนวน 9 อาคาร 1600775.1620-09-2016เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
203งด. 11/59ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR)615000.0008-03-2016ระหว่างดำเนินการกองคลัง
241งด. 66/59ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) 199215.4901-06-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
350งด. 64/60ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) 468000.0007-06-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
215งด. 1943/2558ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 26 เครื่อง1700000.0014-10-2015e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง