ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 111-120 of 631 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
201งด. 371/59ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) สำหรับงานจ้างทำความสะอาดอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช314045.0001-03-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
200ศธ ๐๕๑๘.๑๒/๓๓๒ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อดำเนินการจัดซื้อเครื่องไสสันตำราเรียน ชนิด ๙ หัว จำนวน ๑ เครื่อง11700000.0015-08-2016คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
173งด. 169/58ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงานจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย89148000.0014-09-2015เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
174งส. พิเศษ/2559ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงานจ้างโครงการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559180000.0019-04-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
175งส. พิเศษ/2559ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงานจ้างโครงการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559144000.0019-04-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
177งส. พิเศษ/2559ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงานจ้างโครงการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559380000.0019-04-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
237งด. 511/59ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงานซื้ออะไหล่ลิฟท์โดยสารอาคารสุโขทัย (หมายเลข 4)133857.0026-05-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
299ศธ.๐๕๑๘.๑๒/๗๗ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตงาน (TOR) เพื่อดำเนินการจัดซื้อเครื่องไสสันตำราเรียน ชนิด ๙ หัว จำนวน ๑ เครื่อง12000000.0017-02-2017e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
478งด. 926/2562ขออนุมัติราคากลางโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ในมหาวิทยาลัยรามคำแหง 132911326.3419-06-2019เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
199ศธ 0518.13/ขออนุมัติราคากลางในการดำเนินการโครงการขยายสายสื่อสัญญาณระบบเครือข่ายสื่อสารและอุปกรณ์เครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัย26490781.8017-04-2015สอบราคาระหว่างดำเนินการกองคลัง