ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 121-130 of 631 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
137งด.1816/58ขออนุมัติร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง จ้างบริการดูแลเครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน (UPS) และจ้างบริการตรวจเช็คและทดสอบแบตเตอรี่ จำนวน 4 เครื่อง499155.0024-09-2015เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
500งด. 190/63ขออนุมัติร่างขอบเขตของงาน โครงการประหยัดพลังงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนฯ ระยะที่ 1201306792.6509-12-2019เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
284งด.0395/60 ครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ224100.0009-12-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
373ME.7.07.2/60ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ145830.3021-08-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
562อว 0601.0102/งด.12ครุภัณฑ์สื่อการสอนสำหรับห้องบรรยายอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ชั้น 3 ห้อง 301 และ 302 พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ 1390800.0001-08-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
394กน2811/2560ค่าอาหารนักกีฬาโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 รอบคัดเลือก36960.0030-10-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
525อว 0601.0102/งด.ร115งานก่อสร้างอาคารวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ ชั้น สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย (งานส่วนที่เหลือ)16102900.0029-07-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
116กผ (ผ)1366/2558งานครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งม่านปรับแสงสำหรับอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 3 ชั้น (อาคารหลังใหม่) สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา194570.9412-11-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
204งด.371/59งานจ้างทำความสะอาดอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 314045.0029-02-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
418งวผ 53/2560งานซ่อมแซมพื้นยกพื้นห้องสำนักงานโครงการฯ ห้อง 902606400.0022-08-2017e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง