ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 21-30 of 656 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
649อว 0601.1901/พด910/6ขออนุมัติกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง งานจัดซื้ออะไหล่ลิฟต์โดยสาร 2 เครื่อง ติดตั้ง ณ อาคารผาเมือง จำนวน 2 รายการ 176550.0007-05-2024เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
469งด. 1093/62ขออนุมัติกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง สำหรับจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม 1183420.0030-07-2019e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
273ง.นศท.105/2559ขออนุมัติกำหนดราาคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน1214000.0017-10-2016e-Biddingระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
474งด. 1342/62ขออนุมัติกำหนดร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง สำหรับจ้างบำรุงรักษา (Maintenance) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับประมวลผล ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 839950.0012-09-2019เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
452ศธ0518.24/1229ขออนุมัติราคากลาง15730000.0021-09-2018เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
598อว 0601.0102/งด. 459ขออนุมัติราคากลาง จ้างซ่อมบำรุงเครื่องทำน้ำเย็น ยี่ห้อแคเรียร์ จำนวน 3 เครื่อง 522566.6004-01-2023เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
497งด. 622/2563ขออนุมัติราคากลาง จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก 16 อาคาร1948320.2428-08-2020เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
459งด. 430/62ขออนุมัติราคากลาง สำหรับจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม1386292.0015-02-2019e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
481งด. 277/63ขออนุมัติราคากลาง สำหรับจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม1402775.3526-12-2019e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
489งด. 1121/63ขออนุมัติราคากลาง สำหรับจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม956135.9529-07-2020e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง