ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 41-50 of 631 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
429งด.560/61ขออนุมัติราคากลางการจัดพิมพ์สูจิบัตร และสำเนาพระราโชวาท พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 -2560 รุ่นที่ 43930000.0012-03-2018เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
334รปม.๔๔๕/๒๕๖๐ขออนุมัติราคากลางค่าอาหารเย็น (โต๊ะจีน) ของโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน ๗ โครงการ840000.0007-06-2017ระหว่างดำเนินการกองคลัง
172กผ(ผ) ๘๑๗/๒๕๕๙ขออนุมัติราคากลางงานกั้นห้อง ชั้น ๒ ถึง ชั้น ๘ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ๘ ชั้น คณะบริหารธุรกิจ2117000.0026-04-2016สอบราคายกเลิกกองคลัง
316กผ (ผ) 2657/2559ขออนุมัติราคากลางงานก่อสร้างอาคารโรงเรือนแปรรูปกวาง (สวสร.) ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ๑ หลัง1770700.0016-12-2016e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
112กผ (ผ) ๙๖๔/๒๕๕๘ขออนุมัติราคากลางงานครุภัณฑ์คณะสื่อสารมวลชน2849303.0022-07-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
450ลพ.๒๐๒๑ขออนุมัติราคากลางงานจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษา จำนวน ๓ โครงการ (เสนอเพิ่มเติม)7761000.0026-09-2018e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
451ลพ.๒๐๒๐ขออนุมัติราคากลางงานจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สำหรับนักศึกษา จำนวน ๓ โครงการ (เสนอเพิ่มเติม)15052000.0026-09-2018e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
314กผ (ผ) 2656/2559ขออนุมัติราคากลางงานซื้อเครื่องจักรและครุภัณฑ์แปรรูปกวาง จำนวน ๑๗ รายการ (สวสร.) ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ๑ หลัง1613595.0016-12-2016e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
265กผ (ผ) ๒๕๙๑.๒/๒๕๕๙ขออนุมัติราคากลางงานปรับปรุงด้านหลังอาคาร PRB,KTB,PBB (วข.) แขวงดอกไม้ เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร8856500.0009-12-2016คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
609อว 0601.0107.5/188ขออนุมัติราคากลางงานปรับปรุงท่อน้ำทิ้งและพื้นผิวจราจรในมหาวิทยาลัยรามคำแหง (โครงการ 6) (สธก.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 งาน40000000.0022-05-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง