ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 51-60 of 660 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
451ลพ.๒๐๒๐ขออนุมัติราคากลางงานจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สำหรับนักศึกษา จำนวน ๓ โครงการ (เสนอเพิ่มเติม)15052000.0026-09-2018e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
314กผ (ผ) 2656/2559ขออนุมัติราคากลางงานซื้อเครื่องจักรและครุภัณฑ์แปรรูปกวาง จำนวน ๑๗ รายการ (สวสร.) ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ๑ หลัง1613595.0016-12-2016e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
265กผ (ผ) ๒๕๙๑.๒/๒๕๕๙ขออนุมัติราคากลางงานปรับปรุงด้านหลังอาคาร PRB,KTB,PBB (วข.) แขวงดอกไม้ เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร8856500.0009-12-2016คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
648อว.0601.0107.5/34ขออนุมัติราคากลางงานปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารสำนักงานอธิการบดี (สธก.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 งาน 999200.0002-04-2024e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
609อว 0601.0107.5/188ขออนุมัติราคากลางงานปรับปรุงท่อน้ำทิ้งและพื้นผิวจราจรในมหาวิทยาลัยรามคำแหง (โครงการ 6) (สธก.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 งาน40000000.0022-05-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
118กผ (ผ) 1938/2558ขออนุมัติราคากลางงานปรับปรุงพื้นทางเดินและพื้นห้องทำงานรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น ๒250000.0003-12-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
390งด. 142/2561ขออนุมัติราคากลางจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ ชนิด ๘๐ แกรม671300.0009-11-2017สอบราคาระหว่างดำเนินการกองคลัง
115กผ (ผ) 1184/2558ขออนุมัติราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สภาข้าราชการและลูกจ้าง195553.2003-09-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
396งด.13/61ขออนุมัติราคากลางจัดพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในรูปแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ พ.ศ. 2561352000.0008-12-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
547อว 0601.0102/งด. 555ขออนุมัติราคากลางจ้างซ่อมบำรุงเครื่องทำน้ำเย็น ยี่ห้อแคเรียร์ จำนวน 3 เครื่อง463213.7024-01-2022เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง