ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 51-60 of 631 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
118กผ (ผ) 1938/2558ขออนุมัติราคากลางงานปรับปรุงพื้นทางเดินและพื้นห้องทำงานรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น ๒250000.0003-12-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
390งด. 142/2561ขออนุมัติราคากลางจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ ชนิด ๘๐ แกรม671300.0009-11-2017สอบราคาระหว่างดำเนินการกองคลัง
115กผ (ผ) 1184/2558ขออนุมัติราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สภาข้าราชการและลูกจ้าง195553.2003-09-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
396งด.13/61ขออนุมัติราคากลางจัดพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในรูปแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ พ.ศ. 2561352000.0008-12-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
547อว 0601.0102/งด. 555ขออนุมัติราคากลางจ้างซ่อมบำรุงเครื่องทำน้ำเย็น ยี่ห้อแคเรียร์ จำนวน 3 เครื่อง463213.7024-01-2022เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
447-ขออนุมัติราคากลางจ้างตัดชุดสูท นิติศาสตรมหาบัณฑิต บางนา รุ่น 13214200.0005-08-2016สอบราคาระหว่างดำเนินการกองคลัง
448-ขออนุมัติราคากลางจ้างตัดชุดสูท นิติศาสตรมหาบัณฑิต บางนา รุ่น 13 (ห้อง 1)228600.0005-08-2016สอบราคาระหว่างดำเนินการกองคลัง
527อว 0601.0102/งด.1541ขออนุมัติราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ 39 แห่ง 53316027.0021-09-2021เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
391-ขออนุมัติราคากลางจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ของนักศึึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ รุ่นที่ 77500000.0008-11-2017คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
528อว 0601.0102/งด.72ขออนุมัติราคากลางจ้างเหมาในการจัดหา การนิเทศติดตามประเมินผล และบริหารจัดการครูต่างประเทศ 18330000.0012-10-2021เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง