ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 61-70 of 660 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
447-ขออนุมัติราคากลางจ้างตัดชุดสูท นิติศาสตรมหาบัณฑิต บางนา รุ่น 13214200.0005-08-2016สอบราคาระหว่างดำเนินการกองคลัง
448-ขออนุมัติราคากลางจ้างตัดชุดสูท นิติศาสตรมหาบัณฑิต บางนา รุ่น 13 (ห้อง 1)228600.0005-08-2016สอบราคาระหว่างดำเนินการกองคลัง
527อว 0601.0102/งด.1541ขออนุมัติราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ 39 แห่ง 53316027.0021-09-2021เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
391-ขออนุมัติราคากลางจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ของนักศึึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ รุ่นที่ 77500000.0008-11-2017คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
528อว 0601.0102/งด.72ขออนุมัติราคากลางจ้างเหมาในการจัดหา การนิเทศติดตามประเมินผล และบริหารจัดการครูต่างประเทศ 18330000.0012-10-2021เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
529อว 0601.0102/งด.93ขออนุมัติราคากลางจ้างเหมาในการจัดหา การนิเทศติดตามประเมินผล และบริหารจัดการครูต่างประเทศ 2210000.0021-10-2021คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
438งด. 1058/61ขออนุมัติราคากลางซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม1329400.0013-07-2018e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
330กผ 796/2560ขออนุมัติราคากลางตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบรางเลื่อนระบบพวงมาลัย (ฐานลอย) จำนวน 1 ชุด130000.0023-05-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
460งวผ ๘๕/๒๕๖๑ขออนุมัติราคากลางปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารศรีสัชนาลัย คณะบริหารธุรกิจ (SSB) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑ หลัง1934300.0019-06-2019e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
550อว 0601.0107.5/88ขออนุมัติราคากลางปรับปรุงท่อน้ำทิ้งและพื้นผิวจราจรในหมาวิทยาลัยรามคำแหง (โครงการ 5)(สธก.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 งาน40000000.0007-12-2021คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง