ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 61-70 of 631 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
529อว 0601.0102/งด.93ขออนุมัติราคากลางจ้างเหมาในการจัดหา การนิเทศติดตามประเมินผล และบริหารจัดการครูต่างประเทศ 2210000.0021-10-2021คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
438งด. 1058/61ขออนุมัติราคากลางซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม1329400.0013-07-2018e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
330กผ 796/2560ขออนุมัติราคากลางตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบรางเลื่อนระบบพวงมาลัย (ฐานลอย) จำนวน 1 ชุด130000.0023-05-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
460งวผ ๘๕/๒๕๖๑ขออนุมัติราคากลางปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารศรีสัชนาลัย คณะบริหารธุรกิจ (SSB) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑ หลัง1934300.0019-06-2019e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
550อว 0601.0107.5/88ขออนุมัติราคากลางปรับปรุงท่อน้ำทิ้งและพื้นผิวจราจรในหมาวิทยาลัยรามคำแหง (โครงการ 5)(สธก.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 งาน40000000.0007-12-2021คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
230กผ(ผ) ๑๖๙๕/๒๕๕๙ขออนุมัติราคากลางปรับปรุงฝ้าเพดานในห้องเรียน ๔๑๖ และฝ้าเพดานบริเวณหลังห้องน้ำหญิง และห้องน้ำชายของสถาบันภาษา 171600.0011-08-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
512อว 0601.0107.5/33ขออนุมัติราคากลางปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณะสื่อสารมวลชน1152140.0024-03-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
75กผ (ผ) ๑๕๘/๒๕๕๘ขออนุมัติราคากลางปรับปรุงห้องเรียน อาคารท่าชัย ชั้น ๘ จำนวน ๑ งาน4977600.0019-05-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
95กผ (ผ) ๑๑๙๐/๒๕๕๘ขออนุมัติราคากลางปรับปรุงห้องเรียน อาคารท่าชัย ชั้น ๘ จำนวน ๑ งาน5000000.0011-08-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
477งด.918/62ขออนุมัติราคากลางรายการผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งที่อาคารพิริยราม ชั้น 5 จำนวน 1 งาน1072650.3909-07-2019e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง