ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 71-80 of 656 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
512อว 0601.0107.5/33ขออนุมัติราคากลางปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณะสื่อสารมวลชน1152140.0024-03-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
75กผ (ผ) ๑๕๘/๒๕๕๘ขออนุมัติราคากลางปรับปรุงห้องเรียน อาคารท่าชัย ชั้น ๘ จำนวน ๑ งาน4977600.0019-05-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
95กผ (ผ) ๑๑๙๐/๒๕๕๘ขออนุมัติราคากลางปรับปรุงห้องเรียน อาคารท่าชัย ชั้น ๘ จำนวน ๑ งาน5000000.0011-08-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
477งด.918/62ขออนุมัติราคากลางรายการผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งที่อาคารพิริยราม ชั้น 5 จำนวน 1 งาน1072650.3909-07-2019e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
440งด. 696/61ขออนุมัติราคากลางสำหรับจ้างบำรุงรักษา (Maintenance) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับประมวลผล ระบบงบประมาณพัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ390000.0023-04-2018เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
465งด. 1323/61ขออนุมัติราคากลางสำหรับจ้างบำรุงรักษา (Maintenance) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับประมวลผล ระบบงบประมาณพัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ839950.0024-09-2018เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
490งด. 1245/63ขออนุมัติราคากลางสำหรับจ้างบำรุงรักษา (Maintenance) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับประมวลผล ระบบงบประมาณพัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ839950.0026-08-2020เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
523อว 0601.0102/งด.1390ขออนุมัติราคากลางสำหรับจ้างบำรุงรักษา (Maintenance) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับประมวลผล ระบบงบประมาณพัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ839950.0010-09-2021เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
493อว0601.0101/งป.พิเศษขออนุมัติราคากลางสำหรับจ้างเผยแพร่ข่าวสารทาง Line Official Account 932844.0024-08-2020e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
502งด.210/64ขออนุมัติราคากลางสำหรับจ้างเหมาในการจัดหา การนิเทศติดตามประเมินผล และบริหารจัดการครูต่างประเทศ 18330000.0020-11-2020เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง