ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 71-80 of 626 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
465งด. 1323/61ขออนุมัติราคากลางสำหรับจ้างบำรุงรักษา (Maintenance) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับประมวลผล ระบบงบประมาณพัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ839950.0024-09-2018เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
490งด. 1245/63ขออนุมัติราคากลางสำหรับจ้างบำรุงรักษา (Maintenance) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับประมวลผล ระบบงบประมาณพัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ839950.0026-08-2020เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
523อว 0601.0102/งด.1390ขออนุมัติราคากลางสำหรับจ้างบำรุงรักษา (Maintenance) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับประมวลผล ระบบงบประมาณพัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ839950.0010-09-2021เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
493อว0601.0101/งป.พิเศษขออนุมัติราคากลางสำหรับจ้างเผยแพร่ข่าวสารทาง Line Official Account 932844.0024-08-2020e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
502งด.210/64ขออนุมัติราคากลางสำหรับจ้างเหมาในการจัดหา การนิเทศติดตามประเมินผล และบริหารจัดการครูต่างประเทศ 18330000.0020-11-2020เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
225งด. 181/58ขออนุมัติราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 627547.5615-09-2015เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
388-ขออนุมัติราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างทำตาลปัตรไหมปักพระรูปพ่อขุนฯ และย่ามปักพระรูปพ่อขุนฯ จำนวน ๒ รายการ150000.0006-06-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
228งด. 749/59ขออนุมัติราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อม่านปรับแสงชนิดม้วน (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 งาน119626.0001-09-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
226งด. 2088/58ขออนุมัติราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก จำนวน 6 อาคาร694512.0022-09-2015เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
259งด. 886/2559ขออนุมัติราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก จำนวน 6 อาคาร694512.0021-09-2016เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง