ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 91-100 of 631 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
458010/62ราคากลางจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษาโครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 17 เดินทางรวม 2 รอบ5400000.0003-01-2019e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
310ลพ.662ราคากลางจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น นักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Visionary Leaders (Twilight Program) รุ่นที่ 11/26596500.0012-04-2017ระหว่างดำเนินการกองคลัง
311ลพ.663.1ราคากลางจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น นักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Modern Leaders (Weekend Program) รุ่นที่ 109124500.0012-04-2017ระหว่างดำเนินการกองคลัง
366ลพ.850ราคากลางจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงาน ณ จังหวัดภูเก็ต สำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin Program) รุ่นที่ 42056200.0008-08-2017ระหว่างดำเนินการกองคลัง
318งด.429/60ราคากลางจ้างเหมาบริการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Visionary Leaders (Twilight Program) รุ่นที่ ๑๑/๒1404000.0023-02-2017e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
102งด.848/58ราคากลางจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก จำนวน 6 อาคาร463008.0022-01-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
372ศธ.ราคากลางจ้างเหมาบริการจัดโครงการศึกษาดูงาน ณ ประประเทศญี่ปุ่น โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ (PL รุ่นที่ 2) โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Visionary Leaders)รุ่นที่ 164015000.0018-08-2017ระหว่างดำเนินการกองคลัง
103งด.333/58ราคากลางจ้างเหมาบริการกำจัดหนูอาคารสำนักงานอธิการบดีและอาคารวิทยบริการและบริหาร จำนวน 2 อาคาร243166.5017-12-2014ระหว่างดำเนินการกองคลัง
387ศธ.ราคากลางจ้างศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี โครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 168360000.0021-08-2017ระหว่างดำเนินการกองคลัง
85ศธ0518.09/พ.ทร.265.1ราคากลางจ้างพิมพ์ใบปริญญาบัตร194740.0030-06-2015e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล