รายละเอียดประกาศราคากลาง #149

รหัส149
เลขที่เอกสารงด.๑๗๘๙/๕๘
คำอธิบายขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
Files1462172711.scan_ราคากลาง ทำความสะอาด 32 แห่ง.pdf
ราคากลาง88555615.32
วันที่ประกาศ18-09-2015
ชื่อโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ 32 แห่ง
วงเงินงบประมาณ88700000.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง