รายละเอียดประกาศราคากลาง #167

รหัส167
เลขที่เอกสารงด. ๑๕๖๗/๕๘
คำอธิบายขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ คณะมนุษยศาตร์ (เพิ่มเติม)
Files1461296200.scan_ราคากลางทำความสะอาด มนุษย์.pdf
ราคากลาง398430.96
วันที่ประกาศ20-01-2015
ชื่อโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ คณะมนุษยศาสตร์ (เพิ่มเติม)
วงเงินงบประมาณ398430.96
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง