รายละเอียดประกาศราคากลาง #196

รหัส196
เลขที่เอกสารกผ (ผ) 748/2559
คำอธิบายงานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 2 ชั้น 1-5 (ด้่านหน้า) คณะนิติศาสตร์
Files1469591147.CostPRICE__ปปห้องน้ำอาคาร 2___นิติศาสตร์.pdf
ราคากลาง4775900.00
วันที่ประกาศ20-04-2015
ชื่อโครงการจ้างปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 2 ชั้น 1 - 5 (ด้านหน้า)
วงเงินงบประมาณ4783900.00
วิธิจัดหาคัดเลือก
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง