รายละเอียดประกาศราคากลาง #246

รหัส246
เลขที่เอกสารงด. 2090/58
คำอธิบายขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
Files1476181350.scan_8888.pdf
ราคากลาง128400.00
วันที่ประกาศ22-09-2015
ชื่อโครงการจ้างเหมาบริการกำจัดหนู อาคาร NB ๑๔ (ศูนย์รับ-ส่งข้อสอบและกระดาษคำตอบ) ปีงบประมาณ 2559
วงเงินงบประมาณ128400.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง