รายละเอียดประกาศราคากลาง #248

รหัส248
เลขที่เอกสารงด. 86/2559
คำอธิบายขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก จำนวน 9 อาคาร
Files1479112418.scan_999.pdf
ราคากลาง1600775.16
วันที่ประกาศ20-09-2016
ชื่อโครงการจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก จำนวน 9 อาคาร ประจำปีงบประมาณ 2560
วงเงินงบประมาณ1600775.16
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง