รายละเอียดประกาศราคากลาง #273

รหัส273
เลขที่เอกสารง.นศท.105/2559
คำอธิบายขออนุมัติกำหนดราาคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน
Files1485760426.ราคารถยนต์ งนศท.0001.pdf
ราคากลาง1214000.00
วันที่ประกาศ17-10-2016
ชื่อโครงการจัดซื่อครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน
วงเงินงบประมาณ1214000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองกิจการนักศึกษา