รายละเอียดประกาศราคากลาง #3

รหัส3
เลขที่เอกสาร/พิเศษ
คำอธิบายจ้างปรับปรุงฝ้าเพดานและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น 2 ห้องอธิการบดี
Files1412248026.scan แอร์ห้องอธิการบดี0001.pdf
ราคากลาง271400.00
วันที่ประกาศ05-08-2014
ชื่อโครงการจ้างปรับปรุงฝ้าเพดานและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น2 ห้องอธิการบดี
วงเงินงบประมาณ297460.00
วิธิจัดหา
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง