รายละเอียดประกาศราคากลาง #33

รหัส33
เลขที่เอกสาร26/2558
คำอธิบายราคากลางค่าพักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
Files1420604944.ค่าที่พัก.pdf
ราคากลาง174000.00
วันที่ประกาศ07-01-2015
ชื่อโครงการโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 รอบมหกรรม
วงเงินงบประมาณ174000.00
วิธิจัดหาe-Market
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองกิจการนักศึกษา