รายละเอียดประกาศราคากลาง #337

รหัส337
เลขที่เอกสารงส.พิเศษ/๒๕๖๐
คำอธิบายขออนุมัติราคากลางและขอบเขตของงานโครงการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๐
Files1497343618.reference price pre retired project.pdf
ราคากลาง289000.00
วันที่ประกาศ27-03-2017
ชื่อโครงการการจ้างโครงการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๐
วงเงินงบประมาณ817740.00
วิธิจัดหาe-Market
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง