รายละเอียดประกาศราคากลาง #34

รหัส34
เลขที่เอกสาร22/2558
คำอธิบายราคากลางค่าสวัสดิการอาหารและเคื่องดื่มฯ
Files1420605464.ราคากลางค่าอหาร.pdf
ราคากลาง348480.00
วันที่ประกาศ07-01-2015
ชื่อโครงการโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 รอบมหกรรม
วงเงินงบประมาณ348480.00
วิธิจัดหาe-Market
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองกิจการนักศึกษา