รายละเอียดประกาศราคากลาง #340

รหัส340
เลขที่เอกสารงด. 43/2560
คำอธิบายขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างซ่อมบำรุงเครื่องทำน้ำเย็น แคเรียร์ จำนวน ๓ เครื่อง
Files1497586830.333.pdf
ราคากลาง635600.00
วันที่ประกาศ05-05-2017
ชื่อโครงการจ้างซ่อมบำรุงเครื่องทำน้ำเย็น แคเรียร์ จำนวน ๓ เครื่อง
วงเงินงบประมาณ636600.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง