รายละเอียดประกาศราคากลาง #349

รหัส349
เลขที่เอกสารงบส.40/2560
คำอธิบายร่างขอบเขตของงาน TOR การจัดจ้างค่าอาหารนักกีฬาโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฯ
Files1500438276.ค่าอาหาร กีฬา440001.pdf
ราคากลาง110400.00
วันที่ประกาศ15-02-2017
ชื่อโครงการโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 44 รอบมหกรรม
วงเงินงบประมาณ110400.00
วิธิจัดหาe-Market
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองกิจการนักศึกษา