รายละเอียดประกาศราคากลาง #378

รหัส378
เลขที่เอกสารงด. 900/60
คำอธิบายขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 8 เครื่อง
Files1504843592.scan_3d.pdf
ราคากลาง176000.00
วันที่ประกาศ09-08-2017
ชื่อโครงการซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 8 เครื่อง
วงเงินงบประมาณ176000.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง