รายละเอียดประกาศราคากลาง #391

รหัส391
เลขที่เอกสาร-
คำอธิบายขออนุมัติราคากลางจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ของนักศึึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ รุ่นที่ 7
Files1512115568.SCAN_20171130_141359184.pdf
ราคากลาง7500000.00
วันที่ประกาศ08-11-2017
ชื่อโครงการจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ของนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ รุ่นที่ 7
วงเงินงบประมาณ7500000.00
วิธิจัดหาคัดเลือก
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง