รายละเอียดประกาศราคากลาง #43

รหัส43
เลขที่เอกสารศธ 0518.09/86.1
คำอธิบายประกาศราคากลางจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
Files1421994908.ราคากลางหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์0001.pdf
ราคากลาง600000.00
วันที่ประกาศ21-01-2015
ชื่อโครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๖ รายการ
วงเงินงบประมาณ600000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะยกเลิก
ชื่อหน่วยงานสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล