รายละเอียดประกาศราคากลาง #534

รหัส534
เลขที่เอกสารอว 0601.23.01/งบ21
คำอธิบายรายงานผลการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง ในการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ
Files1646034118.price.pdf
ราคากลาง993645.00
วันที่ประกาศ21-02-2022
ชื่อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ
วงเงินงบประมาณ995000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสถาบันคอมพิวเตอร์