รายละเอียดประกาศราคากลาง #600

รหัส600
เลขที่เอกสารอว 0601.0102/งด.990
คำอธิบายจ้างพิมพ์สมุดคำตอบอัตนัย จำนวน 4 รายการ
Files1680591586.11.pdf
ราคากลาง3280000.00
วันที่ประกาศ21-02-2023
ชื่อโครงการจ้างพิมพ์สมุดคำตอบอัตนัย จำนวน 4 รายการ
วงเงินงบประมาณ15000000.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง