รายละเอียดประกาศราคากลาง #63

รหัส63
เลขที่เอกสารศษ 0518.01/พิเศษ
คำอธิบายราคากลางจ้างจัดศึกษาดูงานจังหวัดเชียงใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 8
Files1429791003.scan ราคากลางภูเก็ต-เชียงใหม่0001.pdf
ราคากลาง607860.00
วันที่ประกาศ08-04-2015
ชื่อโครงการจ้างจัดศึกษาดูงานจังหวัดเชียงใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 8
วงเงินงบประมาณ702000.00
วิธิจัดหา
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง