รายละเอียดประกาศราคากลาง #64

รหัส64
เลขที่เอกสารศธ 0518.01/พิเศษ
คำอธิบายราคากลางจ้างจัดศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 8
Files1429791517.scan ราคากลาง ภูเก็ต-ญี่ปุ่น0001.pdf
ราคากลาง5779800.00
วันที่ประกาศ31-03-2015
ชื่อโครงการจ้างจัดศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 8
วงเงินงบประมาณ5841000.00
วิธิจัดหา
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง