รายละเอียดประกาศราคากลาง #76

รหัส76
เลขที่เอกสาร51/2558
คำอธิบายโครงการฝึกอบรมผู้นำจิตสาธารณะ รุ่นที่ 1
Files1435549991.ราคากลาง(ค่าที่พัก).pdf
ราคากลาง125000.00
วันที่ประกาศ29-06-2015
ชื่อโครงการฝึกอบรมผู้นำจิตสาธารณะ รุ่นที่1
วงเงินงบประมาณ125000.00
วิธิจัดหาe-Market
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองกิจการนักศึกษา