รายละเอียดประกาศราคากลาง #77

รหัส77
เลขที่เอกสาร52/2558
คำอธิบายโครงการฝึกอบรมผู้นำจิตสาธารณะ รุ่นที่ 1
Files1435550746.ราคากลาง(ค่าอาหารและเครื่องดื่ม).pdf
ราคากลาง337500.00
วันที่ประกาศ29-06-2015
ชื่อโครงการฝึกอบรมผู้นำจิตสาธารณะ รุ่นที่1
วงเงินงบประมาณ337500.00
วิธิจัดหาe-Market
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองกิจการนักศึกษา