รายละเอียดประกาศราคากลาง #87

รหัส87
เลขที่เอกสาร19/2558
คำอธิบายจ้างปรับปรุงห้อง SCO 613 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ (SCO)
Files1437966923.ปรับปรุงคณะวิทย0001.pdf
ราคากลาง3058752.65
วันที่ประกาศ03-07-2015
ชื่อโครงการจ้างปรับปรุงห้อง SCO 613 อาคารวิทยาศาสตร์ (SCO) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอรนิกส์
วงเงินงบประมาณ3296000.00
วิธิจัดหาคัดเลือก
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง