รายละเอียดประกาศราคากลาง #94

รหัส94
เลขที่เอกสารกผ (ผ) ๑๑๐๒/๒๕๕๘
คำอธิบายราคากลางงานปรับปรุงพื้นทางเดินและพื้นห้องทำงานรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น ๒
Files1441093301.scan_ราคากลางงานปรับปรุงพื้นห้องรองฯ.pdf
ราคากลาง346000.00
วันที่ประกาศ01-01-1970
ชื่อโครงการงานปรับปรุงพื้นทางเดินและพื้นห้องทำงานรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น ๒
วงเงินงบประมาณ346000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะยกเลิก
ชื่อหน่วยงานกองคลัง