รายละเอียดประกาศราคากลาง #95

รหัส95
เลขที่เอกสารกผ (ผ) ๑๑๙๐/๒๕๕๘
คำอธิบายขออนุมัติราคากลางปรับปรุงห้องเรียน อาคารท่าชัย ชั้น ๘ จำนวน ๑ งาน
Files1441615524.ราคากลางปรับปรุงห้องเรียน อาคารท่าชัยฯ -๒.pdf
ราคากลาง5000000.00
วันที่ประกาศ11-08-2015
ชื่อโครงการปรับปรุงห้องเรียน อาคารท่าชัย ชั้น ๘ จำนวน ๑ งาน
วงเงินงบประมาณ4995000.00
วิธิจัดหาคัดเลือก
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง