โครงการ

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 91-100 of 1002 result.
รหัสโครงการชื่อโครงการวงเงินงบประมาณวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
915จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์อาคารจอดรถและอเนกประสงค์ ขนาด 6 ชั้น จำนวน 7 เครื่อง 170772.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
914จัดซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ 27000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
913ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ825200.00e-Biddingระหว่างดำเนินการคณะรัฐศาสตร์
912จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 71094000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
911จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ 39 แห่ง60009600.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
910ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1358000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการคณะรัฐศาสตร์
909กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม 1383600.00e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
908ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1358000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการคณะรัฐศาสตร์
907ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1358000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการคณะรัฐศาสตร์
906ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ825200.00e-Biddingระหว่างดำเนินการคณะรัฐศาสตร์