โครงการ

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 91-100 of 854 result.
รหัสโครงการชื่อโครงการวงเงินงบประมาณวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
767จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ 37 แห่ง72000000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
766ครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 8 18803794.80e-Biddingยกเลิกกองคลัง
765ครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 818803794.80e-Biddingยกเลิกกองคลัง
764โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์และจัดทำไฟล์คำบรรยายย้อนหลัง12503300.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
763จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้น18803794.80e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
762จัดซื้อระบบเครื่องเสียงห้องเรียน หลักสูตรภาษาอังกฤษ ติดตั้ง จำนวน 11 ชุด677600.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
761จ้างเหมาบริการโครงการศึกษาและดูงาน ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส และสมาพันธรัฐสวิส สำหรับนักศึกษาโครงการฯ รุ่นที่ ๒๒2560000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร
760จัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ17000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
759จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว12500.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
758จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง2600.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง