โครงการ

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 91-100 of 1003 result.
รหัสโครงการชื่อโครงการวงเงินงบประมาณวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
918จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องพิมพ์ชนิด LINE PRINTER ความเร็ว ๑,๕๐๐/นาที จำนวน 1 เครื่อง50825.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
844จัดซื้ออะไหล่บันไดเลื่อน อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จำนวน 3 รายการ53714.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
245งานซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณอาคารสำนักพิมพ์53800.00ระหว่างดำเนินการกองคลัง
229ซื้อเครื่องบรรจุแคปซูล55000.00e-Marketระหว่างดำเนินการสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน
955จัดซื้ออะไหล่ลิฟท์อาคารจอดรถและอเนกประสงค์ ขนาด 6 ชั้น จำนวน 2 รายการ55000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
671ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ55500.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
664จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ60000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
995จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ60000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
520อบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างแรงจูงใจในการให้บริการ62000.00e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
521อบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างแรงจูงใจในการให้บริการ62000.00e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา