โครงการ

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 101-110 of 888 result.
รหัสโครงการชื่อโครงการวงเงินงบประมาณวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
791จ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ออราเคิล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25662169960.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
790กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม 807000.00e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
789จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย71094000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
788จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ 39 แห่ง55252080.24e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
787จ้างเหมาบริการกำจัดหนู 9 อาคาร960000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
786จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก 16 อาคาร1948320.24เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
785รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน1358000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
784ครุภัณฑ์สื่อการสอนสำหรับห้องบรรยายอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ชั้น 3 ห้อง 301 และ 302 พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ 1446600.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
783จ้างงานก่อสร้างอาคารวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ ชั้น สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย (งานส่วนที่เหลือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20000000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
782จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ608200.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง