โครงการ

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 111-120 of 888 result.
รหัสโครงการชื่อโครงการวงเงินงบประมาณวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
781จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ608200.00e-Biddingยกเลิกกองคลัง
780จ้างงานก่อสร้างโรงอาหารด้านหลังสนามกีฬากลาง15000000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
779จ้างปรับปรุงท่อน้ำทิ้งและพื้นผิวจราจรในมหาวิทยาลัยรามคำแหง (โครงการ 3) (สธก.) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 งาน40000000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
778จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ 40 แห่ง51512400.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
777จ้างงานปรับปรุงรอบอาคารศิลาบาตร (SBB) และซุ้มที่พักนักศึกษา จำนวน 1 งาน18114000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
776จ้างก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักหอสมุดกลาง 3 อาคาร15000000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
775จ้างงานก่อสร้างอาคารเรียนรวมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายอนุบาล-ประถม) 3 ชั้น 1 อาคาร และปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ประมาณ 21,100 ตารางเมตร จำนวน 8 รายการ5000000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
774จ้างบำรุงรักษาระบบจัดการฐานข้อมูล (Oracle 10g) จำนวน 1 ระบบ 860000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
773จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงานบริการเว็บไซต์หน่วยงานและบริการนักศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ e-bidding870000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
772จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงานบริการเว็บไซต์หน่วยงานและบริการนักศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 ระบบ870000.00คัดเลือกระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์