โครงการ

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 11-20 of 854 result.
รหัสโครงการชื่อโครงการวงเงินงบประมาณวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
847จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 14000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
846จ้างพิมพ์สมุดคำตอบอัตนัย จำนวน 4 รายการ 16000000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
845จัดซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ 9000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
844จัดซื้ออะไหล่บันไดเลื่อน อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จำนวน 3 รายการ53714.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
843จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขบันไดเลื่อน ยี่ห้อฮิตาชิ ขนาดกว้าง 1,200 มิลลิเมตร ความสูงระหว่างชั้น 5.5 เมตร ซึ่งใช้งานประจำที่อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จำนวน 1 งาน 35200.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
842จ้างเฝ้าเครื่องปรับอากาศระหว่างงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 50000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
841จ้างซ่อมตู้แช่อาหาร จำนวน 7 ตู้80000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
840จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องพิมพ์ชนิด LINE PRINTER ความเร็ว ๑,๕๐๐/นาที จำนวน 1 เครื่อง50825.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
839จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องพิมพ์ชนิด LINE PRINTER ความเร็ว ๑,๕๐๐/นาที จำนวน 1 เครื่อง50825.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
838งานปรับปรุงทาสีผนังภายในห้องทำงาน และซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องน้ำชั้น 1 งานงบประมาณ อาคารสำนักงานอธิการบดี68900.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง