โครงการ

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 11-20 of 955 result.
รหัสโครงการชื่อโครงการวงเงินงบประมาณวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
948จ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน รุ่นที่ ๑๖1885000.00คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
947จ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน รุ่นที่ 172210000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
946จ้างพิมพ์ข้อสอบสำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค สอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 256615000000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
945จ้างพิมพ์ข้อสอบสำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค ประจำการสอบ ซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 25656090935.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
944จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 16 รายการ5000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
943จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ320700.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
942ซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานระบบ Google Workspace for Education รุ่น Education Plus ระยะเวลา ๑ ปี4000000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
941จัดพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในรูปแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ พ.ศ. 2567 จำนวน 9,000 ชุด 540000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
940จัดซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 22 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง 14500.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
939จัดซื้อซองจดหมายสีขาว จำนวน 1 รายการ5000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง