โครงการ

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 11-20 of 888 result.
รหัสโครงการชื่อโครงการวงเงินงบประมาณวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
754จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ2000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
758จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง2600.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
862จัดซื้อวัสดุ5000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
863จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ5000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
873จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ5000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
890จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ5000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
848จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ 6000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
876จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 48 อัน6000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
672ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในสำนักงาน จำนวน 3 รายการ6400.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
531ซื้อตู้น้ำร้อน - น้ำเย็น6500.00e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา