โครงการ

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 11-20 of 1003 result.
รหัสโครงการชื่อโครงการวงเงินงบประมาณวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
11จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ 32 แห่ง82700000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
12จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องพิมพ์ LINE PRINTER และBARCODE PRINTER ยี่ห้อ PRINTRONIX และเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวนักศึกษา ยี่ห้อ NISCA168482.20เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
13การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร200000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
14จ้างตัดสูท นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่368600.00ระหว่างดำเนินการกองคลัง
17โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การวางแผนกลยุทธ์เพื่อกำหนดแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัย214540.00e-Marketระหว่างดำเนินการกองแผนงาน
18โครงการประหยัดพลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่างในมหาวิทยาลัยรามคำแหง75506580.00ระหว่างดำเนินการกองคลัง
19จ้างพิมพ์ใบปริญญาบัตร จำนวน 10,000 แผ่น139100.00e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
20จ้างพิมพ์ ม.ร.30 ภาค 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 49,500 ฉบับ519750.00ระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
21ปรับปรุงถนนภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดบุรีรัมย์2700000.00คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
22ซื้อระบบสื่อการเรียนการสอนประจำห้องเรียน 4 ชุด1580800.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง