โครงการ

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 11-20 of 966 result.
รหัสโครงการชื่อโครงการวงเงินงบประมาณวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
36ซื้ออะไหล่ลิฟท์โดยสารอาคารสุโขทัย (หมายเลข 3) จำนวน 1 รายการ171200.00e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
37ซื้ออะไหล่ลิฟท์โดยสารอาคารสุโขทัย (หมายเลข 4) จำนวน 1 รายการ171200.00e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
38ซื้ออะไหล่ลิฟท์โดยสารอาคารสุโขทัย (หมายเลข 5) จำนวน 1 รายการ171200.00e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
39ซื้ออะไหล่ลิฟท์โดยสารอาคารสุโขทัย (หมายเลข 6) จำนวน 1 รายการ171200.00e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
42โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 รอบมหกรรม174000.00e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
43โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 รอบมหกรรม174000.00e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
44โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 รอบมหกรรม174000.00e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
45โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 รอบมหกรรม348480.00e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
46โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 รอบมหกรรม348480.00e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
47วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ43ปี161500.00e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง