โครงการ

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 11-20 of 1003 result.
รหัสโครงการชื่อโครงการวงเงินงบประมาณวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
159การจัดทำแผนพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา1010000.00e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
160การจัดทำแผนพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา1010000.00e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
555การจัดพิมพ์สูจิบัตร และสำเนาพระราโชวาท พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 - 2560 รุ่นที่ 43930000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
48การจัดพิมพ์เอกสารแนะนำมหาวิทยาลัย ในรูปแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ648000.00ระหว่างดำเนินการกองคลัง
445การจ้างโครงการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๐817740.00e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
255การประกันอุบัติเหตุบุคลากรในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี 2559610950.00ระหว่างดำเนินการกองคลัง
569การประกันอุบัติเหตุบุคลากรในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี 25610.00สอบราคาระหว่างดำเนินการกองคลัง
13การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร200000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
203การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร200000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
283การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 26 เครื่อง1700000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง