โครงการ

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 11-20 of 1002 result.
รหัสโครงการชื่อโครงการวงเงินงบประมาณวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
209จ้างจัดศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 96200000.00ยกเลิกกองคลัง
234งานกั้นห้อง ชั้น ๒ ถึง ๘ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ๘ ชั้น คณะบริหารธุรกิจ2011000.00สอบราคายกเลิกกองคลัง
244จัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ LASER PRINTER TALLY GENICOM รุ่น 9035 จำนวน 12 กล่อง147660.00e-Marketยกเลิกสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
271XXX100.00e-Marketยกเลิกสถาบันคอมพิวเตอร์
362ราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin Program) รุ่นที่ ๓6249000.00ยกเลิกกองคลัง
395โครงการกับสำนักพิมพ์ เพื่อให้บริการจำหน่ายหรือให้เช่าชุดครุย ชุดสูทสากล และชุดข้าราชการ แก่บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และบุคคลทั่วไป 0.00ยกเลิกกองคลัง
432โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 7 โครงการ1024000.00e-Biddingยกเลิกกองคลัง
472ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 5 kVA จำนวน 2 เครื่อง 253590.00e-Marketยกเลิกกองคลัง
720จ้างบำรุงรักษา (Maintenance) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับประมวลผล ระบบงบประมาณพัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565839950.00เฉพาะเจาะจงยกเลิกกองคลัง
765ครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 818803794.80e-Biddingยกเลิกกองคลัง