โครงการ

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 21-30 of 854 result.
รหัสโครงการชื่อโครงการวงเงินงบประมาณวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
837จ้างจัดดอกไม้ตกแต่งห้องประทับ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช สำหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 80000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
836จ้างจัดดอกไม้ตกแต่งอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช สำหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 430000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
835จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 7000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
834ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 20000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
833ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 119000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
832 จ้างจัดดอกไม้สำหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 – 25645940000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
831จัดซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ50000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
830ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ 50000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
829จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง90000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
828จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์อาคารจอดรถและอเนกประสงค์ ขนาด 6 ชั้น จำนวน 7 เครื่อง170772.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง