โครงการ

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 21-30 of 978 result.
รหัสโครงการชื่อโครงการวงเงินงบประมาณวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
961ซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe จำนวน 1 ชุด2000000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
960จัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 93 รายการ 234920.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
959จัดซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ เครื่องยนต์ดีเซล 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 8,800 ซีซี ที่นั่งไม่ต่ำกว่า 45 ที่นั่ง พร้อมเครื่องปรับอากาศชนิดคอยส์เย็นฝังฝ้า ขนาดความเย็นไม่ต่ำกว่า 120,000 บีทียู มีคอมเพรสเซอร์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 500 ซีซี จำนวน 2 คัน12000000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
958จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน แบบ มร. 16 จำนวน 12 กล่อง30000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
957จัดซื้ออะไหล่ลิฟต์ จำนวน 6 เครื่อง (ยี่ห้อ OTIS ขนาดน้ำหนักบรรทุก 1,000 กก. ขึ้น – ลง 14 ชั้น จำนวน 1 เครื่อง และขึ้น – ลง 13 ชั้น จำนวน 5 เครื่อง) อาคารพิริยราม จำนวน 8 รายการ1177000.00เฉพาะเจาะจงยกเลิกสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
956จัดซื้อโครงการพัฒนาระบบการถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนไปยังสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 สาขา จำนวน 1 โครงการ650000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
955จัดซื้ออะไหล่ลิฟท์อาคารจอดรถและอเนกประสงค์ ขนาด 6 ชั้น จำนวน 2 รายการ55000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
954จัดซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 22 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง 14500.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
953จ้างทำตรายาง จำนวน 51 รายการ12000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
952ซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อปรับปรุงเทคโนโลยีห้องสมุดและการบริการ จำนวน 1 โครงการ6040400.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง