โครงการ

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 21-30 of 1003 result.
รหัสโครงการชื่อโครงการวงเงินงบประมาณวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
672ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในสำนักงาน จำนวน 3 รายการ6400.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
531ซื้อตู้น้ำร้อน - น้ำเย็น6500.00e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
532ซื้อตู้น้ำร้อน - น้ำเย็น6500.00e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
745จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ7000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
835จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 7000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
497งานซ่อมแซมเสาสายล่อฟ้า8000.00e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
886จัดซื้ออินเตอร์คอมเสียงสองทาง จำนวน 2 ตัว 8560.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
845จัดซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ 9000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
543รามคำแหงรวมใจสร้างฝายต้นน้ำลำธารตามแนวพระราชดำริ9600.00e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
544รามคำแหงรวมใจสร้างฝายต้นน้ำลำธารตามแนวพระราชดำริ9600.00e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา