โครงการ

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 31-40 of 955 result.
รหัสโครงการชื่อโครงการวงเงินงบประมาณวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
928วัสดุ จำนวน 20 รายการ 200000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
927จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การสอบไล่ จำนวน 10 รายการ200000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
926ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ48000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
925จ้างทำซองบรรจุกระดาษคำตอบปริญญาตรี (คาดสีแดง) จำนวน 9,750 ซอง 94000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
924จ้างงานปรับปรุงอาคารสถาบันคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน 9548000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
923จ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานในประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Visionary Leaders (Twilight Program) รุ่นที่ 172013000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
922จ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ระบบ1320000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
921จ้างบำรุงรักษาระบบจัดการฐานข้อมูล (Oracle 10g) จำนวน 1 ระบบ (ปีงบประมาณ 2567)945000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
920จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Adobe จำนวน 1 ชุด (ปีงบประมาณ 2567)1300000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
919จ้างบำรุงรักษา (Maintenance) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับประมวลผล ระบบงบประมาณพัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567839950.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง