โครงการ

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 31-40 of 854 result.
รหัสโครงการชื่อโครงการวงเงินงบประมาณวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
827จัดจ้างพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในรูปแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ พ.ศ. 2566 จำนวน 8,000 ชุด496000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
826จัดซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า (ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 22.5 ลิตร) จำนวน 2 ถัง 30000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
825เช่าเครื่องฟอกอากาศและฆ่าเชื้อในอากาศ จำนวน 1 งาน267500.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
824จัดซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องซักผ้าฝาบน แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม) จำนวน 1 รายการ 16690.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
823จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายหลัก จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25652050000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
822ซื้อลิฟต์โดยสาร อาคารคณะรัฐศาสตร์ (POB) ด้าน 5 ชั้น (รศ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด1881000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการคณะรัฐศาสตร์
821ปรับปรุงระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต อาคารคณะรัฐศาสตร์ (POB) และอาคารศรีศรัทธา (SB) 512900.00e-Biddingระหว่างดำเนินการคณะรัฐศาสตร์
820จัดจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Visionary Leaders (Twilight Program) รุ่นที่ 161775000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
819จัดจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin Program) รุ่นที่ 105940000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
818จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับงานสำรองข้อมูล (Backup Computer Server) จำนวน ๑ ระบบ895000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์