โครงการ

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 31-40 of 1003 result.
รหัสโครงการชื่อโครงการวงเงินงบประมาณวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
740จ้างพิมพ์ซองกฐินพระราชทาน จำนวน 600 ซอง10000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
751จัดซื้ออะไหล่ลิฟต์พร้อมติดตั้ง10000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
982จ้างทำตรายาง จำนวน 12 รายการ10000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
228ซื้อเครื่องวัดพลังงานแสง11000.00e-Marketระหว่างดำเนินการสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน
875จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 72 อัน12000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
936ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 12000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
953จ้างทำตรายาง จำนวน 51 รายการ12000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
759จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว12500.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
847จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 14000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
940จัดซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 22 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง 14500.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง