โครงการ

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 41-50 of 854 result.
รหัสโครงการชื่อโครงการวงเงินงบประมาณวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
817จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หลัก (Host Computer) (RX3) และ (RX4) จำนวน ๑ ระบบ805000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
816จ้างพิมพ์ข้อสอบภาค 1 ปีการศึกษา 2565 (ส่วนกลาง) 16000000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
815จัดซื้อลิฟต์โดยสารไฟฟ้า ขนาดน้ำหนักบรรทุก ๘๐๐ กิโลกรัม พร้อมติดตั้ง4957400.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
814จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องตรวจข้อสอบ จำนวน 1 ระบบ940000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
813ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (IBM SPSS) จำนวน 1 ชุด1550000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
812จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หลัก (Host Computer) (RX3) และ (RX4) จำนวน ๑ ระบบ 805000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
811จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายสำหรับงานสำรองข้อมูล (Backup Computer Server) จำนวน ๑ ระบบ895000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
810จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Adobe จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ 25661000000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
809จ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายสื่อสาร จำนวน 1 ระบบ3480000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
808จ้างจ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ระบบ1270000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์