โครงการ

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 41-50 of 1003 result.
รหัสโครงการชื่อโครงการวงเงินงบประมาณวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
954จัดซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 22 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง 14500.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
870จัดซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ15000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
871จัดซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ 15000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
900จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ15000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
902จัดจ้างพิมพ์ซองกฐินพระราชทาน จำนวน 1,000 ซอง15000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
985จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ15000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
1004ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ 15000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
872ลงนามในแบบประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ15789.76เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
824จัดซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องซักผ้าฝาบน แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม) จำนวน 1 รายการ 16690.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
735จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ17000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง