โครงการ

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 41-50 of 1010 result.
รหัสโครงการชื่อโครงการวงเงินงบประมาณวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
662โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และปรับปรุงระบบจัดสอบสำหรับห้องสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 งาน24778100.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
530ประกาศราคากลางสำหรับงานจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สำหรับนักศึกษา จำนวน ๔ โครงการ23790000.00คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
124จ้างเหมาโครงการศึกษาและดูงาน ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และประเทศอิตาลี นักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม รุ่นที่ 9 (หัวหมาก) และรุ่นที่ 6 (วิทยาเขตบางนา)23166000.00ระหว่างดำเนินการกองคลัง
694ซื้อระบบภาพและเสียงพร้อมติดตั้ง ชั้นที่ 2 ถึงชั้นที่ 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้น จำนวน 1 ระบบ20258096.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
769ซื้อระบบภาพและเสียงพร้อมติดตั้ง ชั้นที่ 2 ถึงชั้นที่ 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้น จำนวน 1 ระบบ20258096.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
688ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ๓ ชั้น สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย (งานส่วนที่เหลือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20000000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
695งานก่อสร้างอาคารวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ ชั้น สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย (งานส่วนที่เหลือ)20000000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
783จ้างงานก่อสร้างอาคารวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ ชั้น สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย (งานส่วนที่เหลือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20000000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
330โครงการศึกษาและดูงาน ประเทศสวิสเซอร์แลนด์และประเทศอิตาลี สำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม รุ่นที่ 10 (หัวหมาก) และรุ่นที่ 7 (วิทยาเขตบางนา)19739500.00ระหว่างดำเนินการกองคลัง
596จ้างปรับปรุงระบบท่อน้ำทิ้งและผิวจราจรภายในมหาวิทยาลัยฯ (โครงการ ๒) (สธก.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑ งาน19700000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง